Lea este documento detidamente dado que contén os termos e condicións de venda a cuxo cumprimento se obriga cando utilice a tenda en liña "Auga de Mar  Brétema". Os termos e condicións que a continuación se indican (as “Condicións”) será de aplicación ao uso que faga de Auga de Mar  Brétema e a todas as compras que realice a través de Auga de Mar  Brétema.

Estas Condicións rexerán a relación contractual entre Vde. e  COIDO  SABADELLE S.L, unha sociedade con domicilio social en Rúa Blanco Rajoy 14, 15149 Vimianzo, A Coruña, España, Inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña, ao Tomo 3519, Folio 213, Folla 51427, Insc. 1ª. C.I.F.  B70412571 (denominada en diante “Auga de Mar  Brétema”, o “Operador”, ou “nós”).

Toda consulta, queixa ou correspondencia relativa a estas Condicións ou a Auga de Mar  Brétema deberá dirixirse aos datos de contacto indicados na nosa páxina de contacto connosco.

Compra de Produtos de Auga de Mar  Brétema

Criterios para a realización de pedidos:

Unicamente poderá comprar produtos:

 • que estean dispoñibles para a súa venda e cuxos detalles aparezan en Auga de Mar  Brétema;
 • con entrega en España; e
 • destinados para uso persoal ou profesional, xa sexa o seu propio ou o dos receptores para os que compre os produtos.

Os detalles dos produtos dispoñibles para a súa compra (incluíndo o seu correspondente prezo) atópanse especificados en Auga de Mar  Brétema. Auga de Mar  Brétema adoptará todas as medidas necesarias e razoables para garantir que todos os detalles, as descricións e os prezos dos produtos que aparecen en Auga de Mar  Brétema son correctos cando se inclúa a información en Auga de Mar  Brétema. Aínda que trataremos por todos os medios ao noso alcance de que manter a tenda Auga de Mar  Brétema o máis actualizada posible, a información especificada nun momento dado podería non sempre reflectir a situación exacta cando Vde. realice un pedido.

Realización de Pedidos de Compra de Produtos e Conclusión do Contrato de Compravenda:

 • Unha vez que seleccionase os produtos que desexe adquirir, devanditos produtos serán incluídos na cesta de compra.
 • Ao final do proceso de comprobación, fará  clic no botón “resumo do pedido” para acceder á páxina de resumo do pedido na que poderá identificar e corrixir posibles erros de información.
 • Ao final da páxina de resumo do pedido, deberá facer  clic no botón “envío do pedido” para que recibamos un pedido vinculante.
 • Unha vez que fixese  clic no botón “envío do pedido”, obteremos unha autorización da compañía comercializadora da súa tarxeta de crédito ou débito polo importe indicado na páxina de resumo do pedido. Neste momento do proceso, non detraeremos fondos da súa tarxeta, aínda que o saldo dispoñible na súa tarxeta quedará reducido coa autorización. Este proceso é o procedemento habitual que seguen os bancos. Se a súa tarxeta de crédito non é autorizada, o pedido non será tramitado.
 • Auga de Mar  Brétema enviaralle un e-mail confirmando a recepción do seu pedido de produtos, o que non constitúe unha aceptación automática pola nosa banda do seu pedido.
 • Auga de Mar  Brétema enviaralle un segundo e-mail aceptando o seu pedido de produtos e confirmándolle que os produtos que solicitou seranlle enviados (“Confirmación de Envío”).
 • Vde. e Auga de Mar  Brétema celebrarían un contrato de compravenda dos produtos solicitados por Vde. unha vez que lle enviaramos o e-mail de Confirmación de Envío e en todo caso, con todo, cando reciba os mencionados produtos.
 • O contrato de compravenda poderá celebrarse en idioma español.
 • O texto do contrato de compravenda estará incluído no e-mail de Confirmación de Envío e será almacenado por Auga de Mar  Brétema aínda que non estará accesible para o Cliente tras a conclusión do contrato.

Auga de Mar  Brétema poderá rexeitar, á súa elección exclusiva, a tramitación do pedido, ou non ser capaz de proceder coa devandita tramitación, nos seguintes casos, sen limitación algunha:

 • Cando o produto solicitado por Vde. deixase de fabricarse ou non estea dispoñible;
 • Cando a entidade comercializadora da súa tarxeta de crédito ou débito non autorice o pago do prezo de compra;
 • Cando non cumpra os criterios para a realización de pedidos especificados ao comezo deste apartado.

Condicións de Entrega

As condicións de entrega son as establecidas neste documento.

Se o pedido realízase antes das 13:00 horas, os paquetes envíanse dentro das 48 horas laborables seguintes á recepción do pago. Se o pedido realízase  despues das 13:00 horas, os paquetes envíanse dentro das 72 horas laborables seguintes á recepción do pago. O envío faise a través de  TIPSA con número de seguimento.

Condicións de Pago

Poderá pagar coa súa tarxeta bancaria (tarxeta de crédito ou débito). A cobranza na súa tarxeta bancaria realizarase á conclusión do contrato de compravenda. 

O pago mediante tarxeta de crédito é totalmente seguro. A totalidade da transacción realízase de forma cifrada a través dun servidor de validación bancaria utilizándose o protocolo de  encriptación  SSL( Secure  Socket  Layer), así pois, o número da túa tarxeta de crédito e a data de caducidade quedan instantaneamente  encriptados no teu computador antes de ser enviados ao protocolo  SSL. Ninguén poderá facer uso dos teus datos sen a túa autorización, posto que a información é ilexible. Para unha maior seguridade, estes datos non quedan almacenados no noso servidor, polo cal deberás comunicarnos toda a información con cada novo pedido.

Aceptamos pagos con tarxeta Visa, Mastercard,  PayPal e transferencia bancaria.

Devolucións e Cancelación do Pedido

As condicións para a devolución e cancelación do pedido que a continuación se indican serán de aplicación sen prexuízo dos dereitos que legalmente lle asistan.

CANCELACIÓN DO PEDIDO

Poderá cambiar de opinión e cancelar o seu pedido nos catorce (14) días seguintes á recepción dos produtos. Se decide cancelar o seu pedido, reembolsarémoslle: 

 1. a) o prezo de compra completo
 2. b) os gastos relativos ao envío dos produtos á súa atención.

a condición de que nos devolvera previamente os produtos do seu pedido en perfectas condicións. Se non nos devolve os produtos, teremos dereito a cobrarlle os produtos ou os gastos derivados da súa recuperación.

PRODUTOS DANADOS OU DEFECTUOSOS E ENTREGAS INCORRECTAS

Poderá (i) cambiar os seus produtos, ou (ii) obter un reembolso íntegro se devanditos produtos do pedido atópanse danados ou presentan defectos unha vez recibidos, ou se os produtos que recibe non son os que solicitou orixinalmente.

ii. Devolución:

Se decides devolver produtos danados ou defectuosos, ou recibiches un pedido incorrecto, reembolsarémosche todo o que abonases, por tanto:

 1. o prezo total de compra
 2. os gastos de envío que se aplicaron neste envío

Para iso, necesitamos que nos devolvas os produtos en perfecto estado e a documentación de entrega do teu pedido. Se non nos devolves os produtos, debemos cobrar o prezo dos mesmos.

i. Cambio:

Cando cambie uns produtos danados ou defectuosos ou un pedido incorrecto, enviarémoslle os artigos de substitución gratuitamente a condición de que nos devolvera previamente os produtos do pedido no estado no que os recibira.

Podes devolver os teus produtos, xunto coa documentación de entrega, levándoos ou enviándoos por correo. Ten en conta que esta documentación é necesaria para beneficiarche da devolución gratuíta. Ten en conta que as tendas poderán aceptar a devolución, pero non realizarán cambios por outros produtos dos produtos comprados a través do sitio web; senón que a  través do noso Servizo de Atención ao Cliente reembolsaráseche o diñeiro da túa devolución.

A devolución do teu diñeiro efectúase no mesmo método de pago que utilizaches ao realizar o teu pedido.

O tempo estimado para o teu reembolso é de 14 días.

COMO DEVOLVER OS PRODUTOS

Para devolver os produtos, necesitará a seguinte información:

 1. Unha copia do seu e-mail de Confirmación de Pedido indicando o seu Número de Referencia de Operación
 2. Documentación de entrega incluíndo o seu Número de Entrega
 3. Un formulario de devolución de produtos cumprimentado que poderá atopar no seu perfil de usuario iniciando sesión en tenda.augasdemar.com

Se devolve os produtos por correo, lembrámoslle que:

 1. O seu paquete poderá tardar ata 7 días en chegarnos;
 2. Os produtos devoltos serán tramitados nun prazo de cinco (5) días hábiles a partir da súa recepción (excluíndo sábados);
 3. Deberá adoptar as medidas de precaución necesarias ao embalar o paquete e enviárnolo por correo de modo que os produtos non sufran danos durante o traxecto;
 4. Deberá obter e conservar o  comprobante de correos ata o momento en que reciba o reembolso ou cambio.

COMO CONTACTAR CONNOSCO

E-mail: tienda@augasdemar.com

Teléfono: 687 446 352

REEMBOLSOS

A devolución do teu diñeiro efectúase no mesmo método de pago que utilizaches ao realizar o teu pedido.

O tempo estimado para o teu reembolso é de 3 a 5 días laborables (ten en conta que dependendo do teu banco este prazo pode ser maior) desde que recibísemos os produtos que devolviches.

Por favor, consulta a nota sobre o teu dereito de  desentimiento na sección “Dereito de  Desentimiento“. As seguintes políticas de devolución e cancelación non afectan aos teus dereitos legais.

Disposicións Xerais

Auga de Mar  Brétema resérvase o dereito a:

 • Modificar ou cancelar, temporal ou permanentemente, o servizo prestado a través de Auga de Mar  Brétema (ou calquera parte deste)/deste) con ou sen aviso previo/previo aviso. Auga de Mar  Brétema non será responsable fronte a Vde. ou fronte a outros terceiros por tal modificación ou cancelación; e/ou
 • Se, a pesar de modificarse os Termos e Condicións e/ou as Condicións de Entrega, Vde. continúa utilizando o servizo prestado a través de Auga de Mar  Brétema (ou calquera parte deste)/deste) tras a devandita modificación, considerarase que deu a súa conformidade ao devandito cambio. Vde. será o responsable de verificar as Condicións regularmente co fin de determinar se se produciu algún cambio. Se non está de acordo con algunha modificación dos Termos e Condicións, deberá deixar de utilizar con carácter inmediato o servizo de Auga de Mar  Brétema.
 • No caso de que Auga de Mar  Brétema modifique estas Condicións, o seu pedido quedará suxeito ás Condicións vixentes na data e hora en que Vde. realizou o seu pedido. Poderá solicitar copia da versión vixente de Condiciónelas vía e-mail á dirección: tienda@augasdemar.com

No caso de que algunha parte dos Termos e Condicións sexa declarada ilegal ou  inaplicable, a disposición afectada considerarase eliminada, permanecendo plenamente vixentes as restantes disposicións dos mencionados Termos e Condicións.

O contrato de compravenda celebrado entre Vde. e a nosa compañía rexerase pola lexislación española. Calquera conflito relativo aos Termos e Condicións deberá resolverse nos tribunais do lugar onde se atope o seu domicilio.

Usamos cookies propias e de terceiros para poder recompilar estatísticas sobre o tráfico e o volume de visitas ao noso sitio web.

Máis información sobre a nosa política de cookies aquí. Podes aceptar todas as cookies premendo o botón "Aceptar".